Fotowoltaika Blog
panele słoneczne Poznań i Wielkopolska

Baza wiedzy o fotowoltaice

2024-02-06 - Nowe perspektywy dofinansowania dla rolników: program I.10.2 WPR 2023-2027 na inwestycje w OZE

4 grudnia ruszył najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem ARiMR. Program o wartości 1,263 mld zł ma na celu wspieranie rolników w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprawy efektywności energetycznej.
Nowy nabór: 25 styczeń - 23 luty 2024 r. Obszar B - inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego.

Wykonujemy projekt i zgłaszamy wniosek o dotację kompleksowo.  Po więcej informacji: Zapraszamy do kontaktu.

Maksymalna suma wsparcia dostępna dla beneficjenta w ramach realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tysięcy złotych. Pomoc udziela się na dwóch zasadniczych zasadach:
W postaci zwrotu części kwalifikowanych kosztów, które zostały poniesione przez beneficjenta.
Ta pomoc może wynosić do 65% całkowitych kosztów.
Co więcej, można otrzymać zaliczkę na realizację operacji w wysokości 50% całkowitej kwoty pomocy, pod warunkiem złożenia wniosku o jej przyznanie.


Obszary Wsparcia:

Produkcja Energii z Biogazu Rolniczego (Obszar A):

Dofinansowanie dla nowych urządzeń o mocy do 50 kW.
Możliwość instalacji magazynu energii.

Energia Słoneczna i Magazyny (Obszar B):

Wsparcie dla instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego do 50 kW.
Magazyny energii i systemy zarządzania energią.
Koszty montażu urządzeń z obszaru A, jeśli stanowią integralną część instalacji z obszaru B.

Efektywność Energetyczna Budynków Gospodarskich (Obszar C):

Dofinansowanie dla różnych działań poprawiających efektywność energetyczną, m.in. kotły na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła, przeszklone dachy, oświetlenie LED, termomodernizacja budynków.

Limity Finansowe:

Obszary A i B:

Maksymalnie 1,500,000 zł, przy czym dla obszaru B nie więcej niż 200,000 zł.

Obszar C:

Maksymalnie 200,000 zł.

Kombinacje Obszarów:
Rolnik może skorzystać z obszaru A, B lub C.
Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie przekroczy 1,700,000 zł.
Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary B i C wynosi 400,000 zł.

Warunki i Terminy:

Moc Urządzeń:

Łączna zainstalowana moc urządzeń nie może przekroczyć 50 kW.

Wielkość Pomocy:

Do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Nabór:

Rozpoczyna się 14 grudnia.
Trwa do 12 stycznia 2024 roku - został przedłużony do 23 lutego 2024 roku.

Priorytet przy przyznawaniu pomocy zależy od sumy punktów przyznanych na podstawie poniższych kryteriów:
Jeśli wnioskodawca prowadził produkcję zwierząt gospodarskich w okresie ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem terminu naboru i utrzymywał co najmniej 5 zwierząt, obliczonych w kalkulatorze ARiMR na DJP, to otrzymuje 4 punkty.
Jeżeli wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną w dniu złożenia wniosku, otrzymuje 2 punkty.
Jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych, przyznaje się 1 punkt.
Jeżeli wnioskodawca jest młodym rolnikiem w dniu złożenia wniosku, otrzymuje 2 punkty.
Jeżeli wcześniej nie przyznano pomocy na zakup kolektorów słonecznych w ramach działań "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub "Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, otrzymuje się 3 punkty.
W zależności od sprawności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, przyznawane są punkty:
Sprawność PV powyżej 21% - 3 punkty,
Sprawność PV powyżej 18% i nie więcej niż 21% - 2 punkty,
Sprawność PV nie więcej niż 18% - 1 punkt.
Sprawność optyczna kolektorów słonecznych powyżej 80% - 3 punkty,
Sprawność optyczna kolektorów słonecznych powyżej 70% i nie więcej niż 80% - 2 punkty,
Sprawność optyczna kolektorów słonecznych nie więcej niż 70% - 1 punkt.
Pomoc jest przyznawana operacjom, które zdobyły co najmniej 6 punktów w sumie.

Podczas tworzenia dokumentacji, istnieje kilka ważnych aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
Warto pamiętać, że w procesie oceny formalnej złożonego wniosku przewidziane jest tylko jedno wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Dlatego zalecamy dołączenie wszystkich wymaganych załączników, w tym projektu paneli fotowoltaicznych (PV), który powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu. Ponadto, należy pamiętać, że wnioskodawca ma prawo do samodzielnego uzupełnienia wniosku w zakresie załączników w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu naboru.
Wybór mocy urządzeń fotowoltaicznych powinien być zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię w gospodarstwie. Całkowita moc urządzeń produkujących energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kW. Projekt paneli fotowoltaicznych nie może zakładać instalacji o mocy większej niż wynika to z faktycznego zużycia energii w gospodarstwie. Należy szczególnie uważać na poprawne podanie danych dotyczących zużycia energii za określony okres (np. ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), opierając się na fakturach lub innych dokumentach wydanych przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). W przypadku wnioskodawców, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie krócej niż 12 miesięcy, należy uwzględnić zużycie od dnia rozpoczęcia tej działalności. Należy również określić, ile z tej energii zostało zużyte na działalność rolniczą, a ile na inne cele, takie jak mieszkanie.
Jeśli istnieje już istniejąca instalacja w gospodarstwie, projekt paneli fotowoltaicznych musi uwzględniać energię, która jest już produkowana przez tę instalację. To ma znaczenie przy określaniu ograniczeń dotyczących wykorzystywania energii do celów mieszkalnych w ramach gospodarstwa, takie jak nie więcej niż 10 kW i nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwie.
Projekt paneli fotowoltaicznych powinien zawierać plan zabudowy gospodarstwa, który zostanie sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (a nie na zrzutach z ekranu Google Maps czy Geoportalu). W planie należy dokładnie określić lokalizację instalacji PV, magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła oraz innych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE, jeśli takie urządzenia są obecne lub planowane w gospodarstwie.
Projekt PV powinien być opracowany przez osoby wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu. W przypadku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW, konieczne jest również uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Program ARiMR stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rolnictwa, zachęcając rolników do inwestycji w nowoczesne technologie energetyczne. Wspierając OZE i efektywność energetyczną, program przyczynia się nie tylko do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw, ale także do ochrony środowiska.


następna strona

ADRES FIRMY

Multi Energa s.c.
ul. Słubicka 15
61-615 Poznań
NIP:7773366095
Email: info@multienerga.pl
TELEFONY

Dyrektor Sprzedaży:
Andrzej Kosiorek
+48 661 453 045
+48 61 671 27 75
andrzej.kosiorek@multienerga.pl


Właściciele firmy:
Kamil Maciejewski: +48 534 111 789
kamil.maciejewski@multienerga.pl
Damian Osypowicz: +48 502 956 906
damian.osypowicz@multienerga.pl


czynne:
pn-pt: 8-23
so-nd: 10-23

Social Media:

Nasze instalacje można znaleźć również w okolicach Poznania, szczególnie: Kórnik, Śrem, Murowana Goślina, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Luboń, Mosina, Komorniki, Swarzędz, Gniezno, Września, Jarocin, Szamotuły, Oborniki, Wronki, Niemcy, Deutschland

Copyright © 2020 Multi Energa.  All Rights Reserved

Created by Andrzej Kosiorek